top of page

PROVOZNÍ ŘÁD STUDIA YOGA MARGA CHRUDIM

Základní údaje

 

 • Studio Yoga Marga Chrudim (dále jen Studio) sídlí na adrese Palackého třída 200, 53701 Chrudim.

 • Provozovatelem studia je Mgr. Marek Panuš, IČ: 06885586.

 

Provoz a vstup do Studia

 

 1. Studio slouží k provozování pohybových skupinových či individuálních aktivit.

 2. Klientem Studia se stává každá osoba starší 15 let na základě uhrazeného vstupu jednotlivé lekce či zakoupením permanentního vstupu.

 3. Klientovi je umožněn vstup do Studia na základě prokázání uhrazeného vstupu či permanentní vstupenky.

 4. Každý klient může využít možnosti bezplatné zápůjčky cvičebních pomůcek.

 5. Účast na lekci je podmíněna rezervací prostřednictvím e-mailu info@margachrudim.com nebo na tel. čísle +420731522403.

 6. Rezervaci na lekce je možné bezplatně zrušit do 16:00 hodin předchozího dne konání lekce. Pakliže není rezervace řádně zrušena, jednorázový nebo permanentní vstup propadá a bude následně účtován klientovi. Rezervace je možné zrušit skrze tel. +420731522409 či e-mail info@margachrudim.com.

 7. Každá osoba vstupuje do Studia bez obuvi.

 8. Úklid prostor a cvičebních pomůcek provádí Provozovatel bezprostředně po znečistění, jinak nejméně 1x denně.

 9. Pro odkládání svršků slouží šatna Studia.

 10. Klient by neměl vnášet či odkládat v prostorách Studia cennosti. V opačném případě je po dohodě s Provozovatelem umístí na takové místo, kde se sníží riziko poškození či zcizení.

 11. Do Studia je vyloučen vstup osobám pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných prostředků, které ovlivňují tělesný nebo zdravotní stav návštěvníků. Dále je zakázán vstup se zvířaty.

 12. Klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Cvičení by neměl provádět, necítí-li se zdráv. Provozování pohybových aktivit je prováděno výhradně na vlastní nebezpečí. Každý Klient je povinen informovat Provozovatele o svém zdravotním stavu. Provozovatel může Klienta v jeho vlastním zájmu vyzvat, aby zanechal pohybových aktivit či vůbec lekci pohybových aktivit nezapočal. Pokud se Klient rozhodne i přes svůj nepříznivý zdravotní stav aktivity provozovat, Provozovatel Studia nenese žádnou odpovědnost za případnou Klientovu újmu. Vzhledem k povaze cvičení se apeluje na zdravý rozum Klienta, nesoutěživost a nepřeceňování se.

 13. Klient nesmí svým jednáním ohrožovat zdraví své nebo jiných osob a zároveň nesmí svým projevem obtěžovat okolí.

 14. V případě poranění je Klient povinen vše, dovoluje-li to stav Klienta, neprodleně nahlásit Provozovateli studia, který úraz zaznamená do knihy úrazů. U Provozovatele je též k dispozici lékárnička pro případné ošetření vzniklých úrazů.

 15. Ve studiu a jeho přístupových prostorách je zakázáno kouřit.

 16. Klient či návštěvník studia nesmí znečišťovat či ničit prostory Studia. Pro odhazování odpadků je studio vybaveno odpadkovými koši na separování odpadu. V případě znečištění či poničení prostor Studia Klientem či návštěvníkem, hradí v plné výši vzniklý náklad osoba, jež poničení či znečištění provedla či se na něm podílela.

 17. Studio je otevřeno dle aktuálně platného rozpisu lekcí, který je umístěn na webových stránkách http://www.margachrudim.com/rozvrh nebo v tištěné podobě ve Studiu. Provozovatel si vyhrazuje právo na dočasné či trvalé omezení rozvrhu (tzn. bez náhrady zrušit otevřené skupinové lekce). Tuto skutečnost vhodnou formou oznámí Klientům Studia.

 18. Každý Klient je povinen se seznámit s Provozním řádem Studia. Zakoupením jednorázového vstupu nebo permanentní vstupenky Klient potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil a zavazuje se ho plně respektovat a dodržovat.

Důležitá telefonní čísla

Provozovatel studia: +420 732 943 190

Hasiči: 150

Městská policie: 156

Policie ČR: 158

Záchranná služba: 155                                                                                                         

                                                                     

                                                                                                                      

bottom of page